Uzbekistan Put svile

Uzbekistan Put svile

Novo neobično putovanje u Uzbekistan - PUT SVILE!

11 dana, avion, takse, transferi, hotel

First minute cena 1350eur do 12.01.2018.

Nakon 12.01.2018. cena se povećava na 1550eur

Polazak: 12.04.2018.

Pustinjska zemlja u Centralnoj Aziji, sa toplim letima i prilično hladnim zimama. Uzbekistan je svetovna zemlja, poznata po džamijama, grobnicama i Putu svile-drevnom trgovačkom putu između Kine i Mediterana. Put svile predstavljao je mrežu karavanskih puteva čiji je glavni cilj bilo povezivanje Sredozemlja sa Istočnom Azijom. Ovaj termin prvi put je upotrebio Ferdinand fon Rihthofen u 19.veku, iako su još Vizantijci koristili sličan naziv.

Taškent je glavni i najveći grad Uzbekistana koji leži na reci Čirčik. Kao najveći grad ima dosta kulturnih znamenitosti iz islamskog doba. Oličenje je moderne elegancije kao mnoge svetske metropole, a modernu arhitekturu kombinuje sa srednjovekovnim građevinama. Trg nezavisnosti u Taškentu je najveći trg u celom bivšem SSSR-u, a kao trag nekadašnje gigantske države ostala je palata dinastije Romanov.

Bukara, jedan od najstarijih gradova Uzbekistana i jedan od najvećih gradova na Putu svile. Istorijski centar Bukare je na UNESCO-vom spisku svetske baštine. Stari grad sa neverovatnim spomenicima, gostoljubivim ljudima i jedinstvenim znamenitostima u regionu... U gradu ćemo obići Samanidov mauzolej, Veliki minaret, religijski kompleks Poi Kaljan, fascinantna Četiri minareta "Chor-Minor", tvrđavu i citadelu.

Hiva (ili Kiva), bivša prestonica Horezmije i Hivskog kanata, danas je podeljena na dva dela: Spoljni grad je bio zaštićen zidom koji je imao 11 vrata i nazivao se Dušan Kala i Unutrašnji grad - Ičan Kala okružen ciglanim zidovima. Stari grad sadrži više od 50 džamija i mauzoleja: Džuma džamija, mauzolej Sajid Alaudina, minaret Islam Hodže...

Samarkand je još jedan grad koji se nalazio na Putu svile, u kom je ostalo veliko bogatstvo zbog brojnih trgovaca koji pre tuda prolazili. U ovom gradu ima dosta turističkih atrakcija, među kojima je Registan trg - "srce" antičkog grada dinastije Timurid (Trg pustinje nalazi se na listi Top 100 mesta na svetu), kao i Bibi–Hanum džamija i Šah-i-Zinda. Nasmejano pleme Vas vodi na čarobno putovanje u Uzbekistan.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A: 

GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD, 011/4076257,

email:jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

ISE BAJIĆA 6/1 NOVI SAD, 021/4722604,

email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 11-18h i subotom 11-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata pre leta. Let iz Beograda sa presedanjem.

2. dan:  Dolazak u Taškent. Prevoz do hotela. Smeštaj. Fakultativni obilazak grada: Čorsu Bazar u starom delu Taškenta, Kukeldaš džamija na Kast Imam trgu, Abdulkasim džamija, Trg nezavisnosti (Mustakillik trg), Navoi pozorišta... Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan: Doručak. Transfer do aerodroma i let do Urgenča. Transfer do Hive. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan: Doručak. Fakultativni obilazak Ičan Kale, utvrđenja Starog grada. Služila je kao odmaralište karavanima pred ulazak u pustinju ka Iranu. Nalazi se na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine, a u okviru kompleksa se nalazi oko 50 džamija i mauzoleja: Džuma džamija, mauzolej Sajid Alaudina, minaret Islam Hodže. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan: Doručak. Nakon doručka krećemo za Bukaru, vozimo se kroz predivne predele. Smeštaj u hotel. Fakultativni obilazak grada: Samanidov mauzolej, Veliki minaret, religijski kompleks Poi Kaljan, fascinantna Četiri minareta "Chor-Minor", tvrđava i citadela. Noćenje.
6.
dan: Doručak.  Fakultativni izlet do Nakšibendi grobnice i Sitorai-Mohi Hosa (u prevodu sa persijskog Kanova zvezda i mesec), letnje palate izvan Bukare. Povratak u  Bukaru. Slobodno vreme.  Noćenje.

7. dan: Doručak. Transfer do Samarkanda. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šetnju i obilaske grada. Noćenje.

8. dan: Doručak. Fakultativni obilazak grada: Registan trg - "srce" antičkog grada dinastije Timurid (Trg pustinje nalazi se na listi Top 100 mesta na svetu), Šah i Zinda Nekropole (važno mesto hodočašća), ostaci grandiozne Bibi Kanum džamije, Guri Amir grobnica - Temerlanov mauzolej,  Uluh- beg osmatračnica. Noćenje.

9. dan: Doručak. Nastavljamo sa obilaskom grada: pijaca, Fabrika papira / Fabrika tepiha od svile, degustacija vina po želji. Transfer do železničke stanice i ukrcavanje na voz za Taškent. Transfer do hotela. Noćenje.

10. dan:  Doručak. Slobodno vreme u glavnom gradu.  Noćenje.

11. dan: Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Transfer do aerodroma. Let za Beograd sa presedanjem.

Polazak:     12.04.2018.

* U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

 

Cene: 

Termin 12.04.2018.
First minute cena 1350€
Regularna cena 1550€

*First minute cena važi za prijave do 12.01.2018. ili do popune mesta.

Uslovi plaćanja: Sve uplate vrše se isključivo u dinarskoj protivrednosti po prodajenom kursu Vojvođanske na dan uplate i to: prilikom prijavljivanja plaća se 100€. 500€ nakon formiranja grupe. Preostali deo plaća se najkasnije 6 nedelja pred put. Postoji opcija da se iznos od najviše 300€ plati najkasnije do 15 dana pred put u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio karte Beograd-Taškent-Beograd sa uračunatim svim taksama
 • Noćenja sa doručkom u hotelima u 1/2 sobama u Taškentu, Kivi, Bukari, Samarkandu po planu i programu puta
 • Avio kartu Taškent – Urgenč sa uračunatim svim taksama
 • Lokalne transfere i transfere između gradova prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Vizu za Uzbekistan (70 usd)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji do 5 dana pred put)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana

 

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 31.03.2017.

 

Hoteli na ovoj turi imaju 2 i 3*** po lokalnoj kategorizaciji. To su smeštajni kapaciteti koji raspolažu dvokrevetnim sobama sa sopstvenim kupatilom. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

 

Uzbekistan je zemlja u centralnoj Aziji i bivša zemlja SSSR-a. Svetski je poznata po graadovima na putu svile i po jednom od najvećih vojskovođa i vladara Azije, Tamerlana koji je za sobom ostavio pravo bogatstvo u arhitekturi. Najveće turističke atrakcije su predivni mauzoleji, džamije, bazari i autentični pustinjjski gradovi.  Zemlja ima oko 30 miliona stanovnika a glavni grad je Taškent. Od turističkih mesta, izdvajaju se Hiva, Bukara i Samarkand koji predstavlja pravi hodočasnički centar.