Stopama dinastije Nemanjić

Stopama dinastije Nemanjić

ŽIČA ǀ MAGLIČ ǀ STUDENICA ǀ PETROVA CRKVA ǀ STARI RAS ǀ

SOPOĆANI ǀ ĐURĐEVI STUPOVI ǀ MILEŠEVA

POLASCI:
23. i 24. JUN ǀ 11. i 12. AVGUST ǀ 29. i 30. SEPTEMBAR

CENA IZLETA  I USLOVI PLAĆANJA: 4 900RSD

Ako ste propustili seriju o Nemanjićima evo prilike da vidite uživo...Dvodnevna tura koja nas vraća na trenutak u srednjevekovnu srpsku državu, nije samo put kroz Rašku nego i put kroz vreme. Videćemo kolevku Nemanjića i starog Rasa koji je zajedno sa ktitorskim manastirima na listi zaštićenih dobara UNESCO-a. Prva stanica je manastir Žiča, prepoznatljive crvene boje u kome su se krunisali svi značajni kraljevi Srbije i koji je bio sedište prve srpske arhiepiskopije. Posle živopisnog manastira Žiče uputićemo se, dolinom Ibra, ka tvrđavi Maglič.

Sa vrha se pruža fantastičan pogled na planinu Stolove. Nakon toga se spuštamo dolinom jorgovana do Studenice, najpoznatijeg manastira osnovanog u XII veku. Jedan od najvećih i najbogatijih pravoslavnih manastira u Srbiji čuva neprocenljivu kolekciju vizantijskih fresaka. Na kraju prvog dana ćemo videti Petrovu crkvu i stari Ras. U Petrovoj crkvi se veliki župan Stefan Nemanja prekrstio u pravoslavnu veru i tim činom  promenio celokupnu istoriju Srbije.

Drugi dan započinjemo obilaskom Sopoćana, manastira koji predstavlja zanimljiv sklad zapadne civilizacije i vizantijskog sveta.  Zajedno sa Starim Rasom nalazi se pod zaštitom UNESCO-a.  Đurđevi Stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, donedavno su bili zapušteni. Akcijom „Obnovimo sebe - podignimo Stupove“ manastir je obnovljen i danas ponosno nadgleda Novi Pazar.

Poslednja stranica knjige iz istorije je Mileševa. U manastiru se nalazi freska Belog Anđela, deo kompozicije Mironosnice na Hristovom grobu. Fotografija belog anđela je poslata u poruci prvog satelitskog signala iz Evrope ka Severnoj Americi kao simbol mira i civilizacije. Kasnije je isti signal emitovan u svemiru kao poruka miru nepoznatom, vanzemaljskom svetu. Ovde su počivale mošti Svetog Save pre nego što su ih Osmanlije spalile na Vračaru. Danas se u Mileševi čuva i ruka Svetog Save, kao svojevrsna relikvija pravoslavnog sveta. Kroz samu turu ćete obnoviti znanje o dinastiji Nemanjića i zlatnom dobu srednjevekovne srpske države, ali ćete takođe naučiti i mnoge stvari koje su oblikovale današnju srpsku državu.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Prvi dan:

Tura Stopama dinastije Nemanjić predstavlja jedinstven doživljaj u turističkoj ponudi Srbije, ona prikazuje najsvetliji period srpske istorije i koncentrisana je tako da se tokom dva dana obiđu najvažniji lokaliteti i zadužbine u srcu Raške i u punom sjaju vidi i doživi ktitorska delatnost svetorodne dinastije Nemanjića.

Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima. Vožnja preko Gornjeg Milanovca, Čačka, Kraljeva i Raške. Put dalje vodi ka manastiru Žiči. Kaže se da je sve u Žiči poteklo iz uma  Svetog Save, njegovog shvatanja lepote i svetlosti. Saznajte zašto glavnu crkvu nazivaju sedmovratnom i koju simboliku to nosi sa sobom.

Vozimo se dalje kroz Dolinu jorgovana koja nosi priču o srpskoj srednjovekovnoj državi i ljubavnom zaveštanju kralja Uroša I prema kraljici Jeleni. Dolazimo do utvrđenja Maglič, jednog od najznačajnih sprskih srednjovekovnih gradova sa kojeg se pruža neverovatan pogled na dolinu reke Ibar.

Kada se putem skrene ka mističnim visovima, još uvek divlje Golije dolazimo do srednjovekovnog utvrđenje unutar čijih zidina se nalazi mauzolej osnivača samostalne srpske države velikog župana Stefana Nemanje – Bogorodičina crkva u Studenici. Malo je verovatno da je Srbija ikada imala značajniju građevinu od ovog hrama, sazidanog krajem XII veka. Manastir Studenica se nalazi na UNESKO-voj listi kulturne baštine. U ovom manastiru su pohranjene mošti velikog župana Stefana Nemanje, njegove supruge Ane i Stefana Prvovenčanog.

Pratimo put srednjovekovne Srbije i dolazimo do sedišta njene episkopije – Petrove crkve u Starom Rasu. Visoko na uzvišenju, crkva je tokom vekova bila kultno mesto i svetilište koje obiluje brojnim rimskim i vizantijskim tragovima. Ovde je Stefan Nemanja primio pravoslavnu veru, oženio suprugu Anu i krstio svog najmlađeg sina, Rastka Nemanjića.

Drugi dan:

Obilazimo ostatke starog Rasa, srpske prestonice prvih Nemanjića. Zajedno sa manastirom Sopoćani i Đurđevim stupovima, predstavljala je istorijsko jezgro srpske srednjovekovne države Raške. Spomenički kompleks Starog Rasa se zajedno sa manastirom Sopoćani nalazi na UNESKO-voj listi svetske baštine. Sami Đurđevi stupovi su među najstarijim zadužbinama Stefana Nemanje, sagrađen je nakon po čudesnog izbavljenja iz pećine, u kojoj su ga braća zarobila. Građevina je nagovestila impresivnu ktitorsku delatnost čitave dinastije.

Obilazimo manastir Mileševo, zadužbinu Vladislava, sina Stefana Prvovenčanog. Manastir je postao poznat zbog svog umetičkog karaktera; malo je fresaka u ukupnom nasleđu vizantijskog umetničkog kruga koje su proslavljene u meri kao što je to bio slučaj sa mileševskim Belim anđelom.

Povratak u Beograd u večernjim časovima.

ŽIČA ǀ MAGLIČ ǀ STUDENICA ǀ PETROVA CRKVA ǀ STARI RAS ǀ

SOPOĆANI ǀ ĐURĐEVI STUPOVI ǀ MILEŠEVA

POLASCI:
23. i 24. JUN ǀ 11. i 12. AVGUST ǀ 29. i 30. SEPTEMBAR

CENA IZLETA  I USLOVI PLAĆANJA: 4900 RSD

Prilikom prijave plaća se celokupan iznos aranžmana Prilikom prijave plaća se celokupan iznos.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta,
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili minibusom sa klima uređajem i audio opremom
 • Jedno noćenje i konaku/pansionu/hotelu u Raškom okrugu
 • Ulaznicu u Petrovu crkvu;

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove na putovanju,
 • Hranu i piće,
 • Putno zdravstveno osiguranje;

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 2 važi od 08.03.2018.

Raški okrug se nalazi u jugozapadnom delu Republike. Obuhvata opštine: Kraljevo, Vrnjačku banju, Rašku, Novi Pazar i Tutin. Kroz istoriju, u ovom okrugu su izgrađeni najveći centri srpske srednjovekovne države: manastir Studenica, manastir Žiča, manastir Sopoćani. Pored kulturnih vrednosti, ovde se izdvajaju i najveći prirodno-turistički resursi naše zemlje: nacionalni park Kopaonik i Vrnjačka banja.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKTA:

Smeštaj je na bazi noćenja u dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim sobama.  Sobe imaju klima uređaj, tv, kupatilo. Tačno ime smeštaja biće poznato po formiranju grupe.